ALGEMENE VOORWAARDEN

Rock Products v.o.f.

 

Artikel 1. Definities
ROCK: Rock Products v.o.f.
Klant: de wederpartij van ROCK.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen ROCK en Klant.
Partijen: ROCK en Klant.
Schriftelijk: door middel van een ondertekend document, een brief, fax of e-mailbericht.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Werk(en): het resultaat van door ROCK voor Klant verrichte werkzaamheden, zoals het leveren van interieurs c.q. interieurinrichting en de levering, montage c.q. installatie van zaken en het verzorgen van projectmanagement in dat kader.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten van ROCK.
2.2 Andersluidende Voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.
2.4 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen & Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van ROCK zijn vrijblijvend, herroepbaar en geldig tot 30 dagen na het uitbrengen ervan.
3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien ROCK een order/bestelling/opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt en/of met de levering c.q. uitvoering daarvan start.
3.3 Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen op de website(s) en/of in de aanbiedingen en prijslijsten van ROCK binden ROCK niet.
3.4 Klant kan geen rechten ontlenen aan informatie die door leveranciers van ROCK wordt verstrekt of informatie die op websites en/of in digitale dan wel gedrukte documentatie en advertenties van ROCK en/of haar leveranciers wordt vermeld. Dit geldt ook voor aan Klant getoonde of ter beschikking gestelde proefmodellen.
3.5 ROCK is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling te beëindigen indien (a) Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet nakomt en/of (b) na het sluiten van de Overeenkomst ROCK ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat Klant zijn verplichtingen
geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen en/of (c) Klant in surseance van betaling of faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend en/of (d) beslag wordt gelegd ten laste van Klant en/of (e) de vennootschap c.q. het bedrijf van Klant wordt ontbonden of geliquideerd of Klant overlijdt.

Artikel 4. Prijs
4.1 De door ROCK en/of haar leveranciers opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek (Ex Works) conform Incoterms en exclusief de door Klant te betalen omzetbelasting, heffingen van overheidswege, verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings-, rembours- en administratiekosten, montagekosten en overige afleverings- en aansluitingskosten, geldend op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van ROCK of haar leveranciers. Alle door ROCK genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.
4.2 De kosten van de eventuele huur van steigers, kranen en autoliften zijn niet begrepen in door ROCK opgegeven montage- en afleveringskosten en worden door ROCK op basis van nacalculatie bij Klant in rekening gebracht.
4.3 Geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, prijzen van leveranciers, kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen, heffingen, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren. ROCK is gerechtigd prijzen eenzijdig te wijzigen indien en zodra prijsbepalende factoren wijzigen.

Artikel 5. Betaling
5.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum op een door ROCK aan te geven wijze, in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Klant op ROCK heeft of meent te hebben.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. ROCK is in dat geval gerechtigd om zonder nadere aankondiging de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van ROCK voor schade die daardoor mocht ontstaan.
5.3 Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Klant een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Klant is daarnaast verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 1.000.
5.4 In geval van de in artikel 3.5 genoemde omstandigheden zijn de vorderingen van ROCK op Klant onmiddellijk opeisbaar.
5.5 ROCK bepaalt zelf op welke vordering op Klant een betaling van Klant in mindering wordt gebracht.

Artikel 6. (Op)levering
6.1 (Op)levering van zaken en/of Werken geschiedt aan/op het adres van Klant. Vervoer en verzending van zaken geschiedt op een door ROCK te bepalen wijze en voor rekening en risico van Klant.
6.2 Vanaf het moment van (op)levering zijn geleverde zaken en opgeleverde Werken voor risico van Klant. Op het moment dat Klant (a) weigert zaken in ontvangst te nemen en/of de oplevering van het Werk niet accepteert en/of (b) (op)levering van zaken en/of Werken op het door Klant opgegeven adres onmogelijk is, heeft dat moment als moment van risico-overgang te gelden.
6.3 Levering van verlichting geschiedt exclusief montage en de aansluiting ervan.
6.4 Indien Klant weigert zaken af te nemen, is ROCK gerechtigd genoemde zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan, waarbij geldt dat ROCK de hieraan verbonden kosten na afloop van een termijn van 14 dagen na genoemde weigering bij Klant in rekening zal brengen. Indien Klant niet binnen twee maanden na genoemde weigering afneemt, is ROCK gerechtigd deze zaken aan een derde te verkopen dan wel te vernietigen. De hieraan verbonden kosten en hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening van Klant.
6.5 Door ROCK opgegeven termijnen voor (op)levering van zaken en Werken zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.
6.6 ROCK is gerechtigd zaken en Werken in gedeelten (op) te leveren.
6.7 Indien na levering van zaken blijkt dat Klant een deel van de geleverde zaken niet nodig heeft, is Klant gerechtigd de overtollige zaken aan ROCK te retourneren, met uitzondering van maatwerk artikelen die speciaal voor de Klant zijn ontwikkeld en gemaakt. In het gerechtigde geval vergoedt ROCK Klant 50% van de prijs die Klant voor de overtollige zaken aan ROCK heeft betaald, mits deze zaken niet zijn beschadigd en inclusief de bijbehorende documentatie in de originele verpakking worden geretourneerd. ROCK vergoedt in dat geval uitsluitend de helft van de door Klant betaalde prijs exclusief omzetbelasting en exclusief de overige in artikel 4.1 genoemde
kosten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door ROCK geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van ROCK totdat Klant alle vorderingen die ROCK op Klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.
7.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Klant is overgegaan, is Klant niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verhuren, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren c.q. enig ander recht daarop aan derden te verlenen.
7.3 Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van ROCK te bewaren.
7.4 Klant verricht al hetgeen noodzakelijk is om de eigendomsrechten van ROCK veilig te stellen. Indien derden (te kennen geven) beslag (te willen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop (willen) vestigen of doen gelden, is Klant verplicht ROCK hiervan direct op de hoogte te stellen.
7.5 Klant is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal ROCK op eerste verzoek inzage geven in de polis van de verzekering. In geval van schade en/of verlies van genoemde zaken is ROCK gerechtigd tot een eventuele uitkering van de verzekeraar. De vordering van Klant tot betaling van genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan ROCK en Klant zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en instrueren genoemde uitkering rechtstreeks aan ROCK te betalen.
7.6 ROCK is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien Klant de vorderingen van ROCK niet voldoet of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Indien ROCK haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Klant ROCK of door ROCK aan te wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van ROCK zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Uitvoering werkzaamheden
8.1 ROCK is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ROCK is gerechtigd door genoemde derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Klant te aanvaarden.
8.2 Klant zorgt ervoor dat ROCK tijdig en kosteloos over het voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigde kan beschikken, zoals (a) het bestek, vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen, (b) de ruimte(n) waarin het Werk wordt gerealiseerd, (c) voldoende ruimte voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen, afvalstoffen en werktuigen, (d) informatie en tekeningen over de ligging van kabels, buizen en leidingen, (e) water, gas en elektriciteit, (f) voldoende warmtebronnen, (g) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines en gereedschappen, verlichting en verwarming en (h) toiletvoorzieningen.
8.3 Klant zorgt ervoor dat in de ruimte(n) waarin ROCK de overeengekomen werkzaamheden verricht en/of de door haar te leveren zaken worden afgeleverd en/of gemonteerd/geïnstalleerd sprake is van een zodanige luchtvochtigheid dat geen schade kan ontstaan aan genoemde zaken.
8.4 ROCK verricht geen werkzaamheden gedurende de avond en nacht, op zaterdag, zondag of op algemeen erkende feestdagen.
8.5 De aanleg van kabels, leidingen en aansluitpunten dan wel de uitvoering van installatietechnische aanpassingen ten behoeve van door ROCK (op) te leveren zaken en Werken behoort niet tot de opdracht van ROCK.

Artikel 9. Meerwerk
9.1 Indien ROCK (a) op basis van een opdracht van Klant of (b) een verzoek van het bevoegd gezag of (c) in verband met de noodzakelijke oplossing van onvoorziene problemen werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, dan worden de kosten van deze werkzaamheden door Klant betaald.
9.2 Klant aanvaardt dat het moment van oplevering door meerwerk kan  worden beïnvloed.

Artikel 10. Klachten & Gebreken
10.1 Klant dient op het moment van levering van zaken te onderzoeken of deze voldoen aan de Overeenkomst. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen binnen 24 uur na (op)levering gemotiveerd en schriftelijk bij ROCK te worden gemeld.
10.2 Gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet door Klant hadden kunnen worden geconstateerd moeten binnen 5 werkdagen nadat Klant hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn schriftelijk en gemotiveerd bij ROCK worden gemeld.
10.3 Bij overschrijding van de in artikel 10.1 en 10.2 genoemde termijnen vervallen alle aanspraken van Klant jegens ROCK.
10.4 Kleurverschillen en/of –veranderingen, alsmede afwijkingen in overige eigenschappen van zaken en/of Werken, die binnen de in de branche aanvaarde marges vallen en/of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen gebrek op.
10.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCK worden geretourneerd. In dat geval worden deze zaken in onbeschadigde staat, inclusief bijbehorende documentatie en in de originele verpakking aan ROCK verzonden. Kosten van (de)montage en verzending zijn voor rekening en risico van Klant.

Artikel 11. Onderhoudstermijn
11.1 ROCK garandeert dat de door haar geleverde zaken en/of Werken vrij zijn van ontwerp- materiaal- en fabricagefouten en gebreken gedurende een onderhoudstermijn van drie maanden na (op)levering. Gedurende deze onderhoudstermijn aan het licht gekomen fouten en gebreken zal ROCK binnen een redelijke termijn herstellen.
11.2 Herstel vindt plaats op een door ROCK te bepalen wijze.
11.3 ROCK is niet verplicht tot herstel van gebreken die het gevolg zijn van:
– oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften;
– normale slijtage;
– (de)montage/installatie, reparatie, wijziging of bewerking van het geleverde door Klant of derden;
– door Klant aan ROCK verstrekte zaken of werkwijzen, ontwerpen en constructies die op uitdrukkelijke instructie van Klant zijn toegepast.
11.4 Artikel 11.1 is niet van toepassing op zaken en/of Werken die buiten de EU zijn (op)geleverd, zaken die niet bestemd zijn voor professioneel c.q. zakelijk gebruik, in prijs gereduceerde zaken en tweedehands zaken (zoals vintage meubilair).
11.5 Klant heeft geen recht op herstel van gebreken zolang Klant niet aan de Overeenkomst voldoet.
11.6 Het bepaalde in artikel 10.4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12. Beëindiging & Opschorting
12.1 Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, te ontbinden, te vernietigen en/of anders te beëindigen dan wel de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten.
12.2 Indien Klant tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst of in geval van één van de in artikel 3.5 genoemde omstandigheden is ROCK gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat ROCK verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
12.3 In de in artikel 12.2 genoemde gevallen zijn alle openstaande facturen van ROCK direct opeisbaar en is ROCK gerechtigd direct betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde zaken dan wel genoemde zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan, onverminderd het recht van ROCK op een volledige schadevergoeding.
12.4 Indien blijkt dat zaken niet leverbaar zijn, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ROCK verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid & Verjaring
13.1 In situaties waarin Klant jegens ROCK recht heeft op schadevergoeding, geldt dat ROCK voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. ROCK is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst en door derden geleden schade.
13.2 ROCK is bovendien niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van de in artikel 11.3 genoemde omstandigheden, (b) schade die Klant lijdt doordat zaken niet kunnen worden geleverd, (c) schade die het gevolg is van de samenstelling van door ROCK (op)geleverde zaken of Werken op zich of de samenstelling van deze zaken of Werken met andere zaken of Werken, (d) in geval van buiten de Benelux (op)geleverde zaken of Werken: schade die Klant mocht lijden doordat deze zaken of Werken niet voldoen aan de ter plaatse geldende technische eisen, normen en/of voorschriften en (e) schade voortvloeiende uit door ROCK en/of door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en vervaardigde ontwerpen.
13.3 Indien op ROCK enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van ROCK wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tot een maximum van € 5.000.
13.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, verjaren alle
 rechtsvorderingen van Klant jegens ROCK na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag nadat deze opeisbaar zijn geworden.
13.5 Klant vrijwaart ROCK tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht
14.1 In geval van overmacht is ROCK niet aansprakelijk en heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van ROCK, zoals een tekortkoming van de leveranciers van ROCK in de nakoming van de met ROCK gesloten overeenkomsten, bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, epidemieën, pandemieën, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken.
14.2 ROCK kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die
nakoming verhindert intreedt nadat ROCK haar verplichtingen had moeten nakomen.
14.3 In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrecht
15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door ROCK verstrekte of vervaardigde modellen, ontwerpen, berekeningen, (elektronische) bestanden en documentatie, zoals tekeningen, berekeningen, beschrijvingen of prijslijsten komen aan ROCK toe en genoemde zaken en bescheiden blijven haar eigendom, ook indien hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Klant mag deze niet kopiëren, openbaar maken of aan derden tonen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
15.2 Indien Klant ROCK materialen ter beschikking stelt met als doel te worden verwerkt in door ROCK te leveren zaken en of ontwerpen dan vrijwaart Klant ROCK uitdrukkelijk tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16. AVG/Privacy
16.1 Partijen verwerken eventuele aan elkaar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van de Overeenkomst en conform de geldende privacywet- en regelgeving, zoals de AVG. Partijen informeren elkaar desgevraagd direct over de wijze waarop zij aan deze wet- en regelgeving voldoen.
16.2 Partijen treffen passende technische en organisatorische voorzieningen ter bescherming van persoonsgegevens die Partijen van elkaar ontvangen.
16.3 Klant garandeert dat alle persoonsgegevens die hij/zij aan ROCK ter beschikking stelt op een rechtmatige wijze zijn verkregen en geen inbreuk opleveren op rechten van derden. Klant vrijwaart ROCK tegen daarmee samenhangende aanspraken van derden.

Artikel 17. Toepasselijk recht & Bevoegde rechter
17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
17.2 Alle geschillen tussen ROCK en Klant worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.